ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในตลาดสด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแก่ประชาชน

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia)

เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมยัที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

ประกาศการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียกประชุมสภา อบต.ต้นตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภา อบต.ต้นตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรียกประชุมสภา อบต.ต้นตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภา อบต.ต้นตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภา อบต.ต้นตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ป้าย โรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562

ประกาศ บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริงองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681 
e-mail : tontan-suphan@hotmail.com

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุด บนบราวเซอร์ Google Chrome & Firefox ความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 1366x768pixel และไม่เกิน 1600x1200pixel

©สงวนลิขสิทธิ์ 2563 โดย dusitsolution.com