ผู้บริหารส่วนราชการ

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประสงค์ ดอนหว่างไพร

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล

 

 

 

 

               
     

       
     

นางสาวยุวดี อินทโชติ
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

       
               

สำนักปลัด

 

กองคลัง

 

กองช่าง

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางธนภร สุขพัฒนสมบัติ

 

นางฐานุ เรืองทอง

 

นางธนภร   สุขพัฒนสมบัติ

 

นางสาวยุวดี อินทโชติ

 

 

นางสุญาดา สถาปิตานนท์

              หัวหน้าสำนักปลัด                         

 

         ผู้อำนวยการกองคลัง                 

 

   หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน          

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

    รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน      

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน 

 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681 
e-mail : tontan-suphan@hotmail.com

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุด บนบราวเซอร์ Google Chrome & Firefox ความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 1366x768pixel และไม่เกิน 1600x1200pixel

©สงวนลิขสิทธิ์ 2563 โดย dusitsolution.com