สมาชิกสภา

 

       

       
       

นายสนอง    ศรีพักดี

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภา อบต.

       
   

 

     

 

   
   

นายเกษม     รอดผล

 

 

 

นายประสงค์   ดอนหว่างไพร

 

 

 

 

รองประธานสภา อบต.

 

 

 

เลขานุการสภา อบต.

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาออก 

นายยุทธนา    ผิวเกลี้ยง

 

นายสายใจ    เนตรสว่าง

 

นางหฤทัย    จินดาอินทร์

 

นายวุทธิพงศ์    โซวเกษม

 

นายมนตรี    สำเนียงงาม 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1

 

 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2

 

 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2

 

 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

 

 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเรือนแก้ว   สังขรัตน์

 

นายเสนาะ    ผิวเกลี้ยง

 

นายวิชัย    หอมหวลดี

 

 นายสมชาย    ทองคำสุข

 

นายนรินทร์    นุชวงษ์

 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4

 

 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4

 

 สมาชิกสภา อบต. หมู่5

 

 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

 

 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681 
e-mail : tontan-suphan@hotmail.com

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุด บนบราวเซอร์ Google Chrome & Firefox ความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 1366x768pixel และไม่เกิน 1600x1200pixel

©สงวนลิขสิทธิ์ 2563 โดย dusitsolution.com