หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

1. ประกาศปรับโครงสร้างเป็นประเภทสามัญ

2. แบ่งงานส่วนราชการ อบต.ต้นตาล
  1. สำนักปลัด
  2. กองคลัง

  3. กองช่าง
  4. กองการศึกษา

  5. กองสาธารณสุขฯ

3. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

4. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

5. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

6. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

7. หลักเกณฑ์การการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

8. ประกาศกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ อบต.

9. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง (ท้องถิ่น)

   ประเภทบริหารท้องถิ่น
     1101 นักบริหารงานท้องถิ่น  (ต้น-สูง)

   ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
     2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
     2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
     2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
     2104 นักบริหารงานสาธารณสุขฯ (ต้น-สูง)
     2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

  ประเภทวิชาการ
     3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3102 นักทรัพยการบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3101 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  ประเภททั่วไป
    4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
    4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
     

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681 
e-mail : tontan-suphan@hotmail.com

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุด บนบราวเซอร์ Google Chrome & Firefox ความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 1366x768pixel และไม่เกิน 1600x1200pixel

©สงวนลิขสิทธิ์ 2563 โดย dusitsolution.com