สำนักปลัด

 

 

 

 

นางธนภร    สุขพัฒนสมบัติ 

 
 

 หัวหน้าสำนักปลัด 

 

 

นางสาวสินีนาฏ  พลรบ

 

 นางจิราพร    ไชยรอด

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

                                   

 

นางสาวนภาพร  แตงทองคำ

 

  นางชนัญญา   โสภีพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   

 น.ส.จิรนุช    ตะพัง

นายธนัทร    ทุมวงษ์

นายศิรสิทธิ์    อินทโชติ

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  

พนักงานขับรถยนต์ 

 นักการภารโรง

 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681 
e-mail : tontan-suphan@hotmail.com

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุด บนบราวเซอร์ Google Chrome & Firefox ความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 1366x768pixel และไม่เกิน 1600x1200pixel

©สงวนลิขสิทธิ์ 2563 โดย dusitsolution.com