โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประสงค์    ดอนหว่างไพร
นักบริหารงาน  อบต. 8
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล

 

 

 

             
     

     
     

นางสาวยุวดี  อินทโชติ
นักบริหารงาน  อบต. 7 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล

     
             

สำนักปลัด

 

กองคลัง

 

กองช่าง

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบัญชา   ดะวิบูลย์

 

นางฐานุ    เรืองทอง

 

นายประดิษฐ์    ชูช่วย

 

นายบัญชา   ดะวิบูลย์

 

นางสุญาดา สถาปิตานนท์

 หัวหน้าสำนักปลัด

 

อำนวยการกองคลัง

 

นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นักบริหารการศึกษา 7
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ศา