องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
    บริการประชาชน
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-การทุจริต
    แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ อบต.
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    เกี่ยวกับเรา
    โครงสร้างการบริหาร
    วิสัยทัศน์
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    โครงสร้างการบริหารงาน อบต.
    อำนาจหน้าที่
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    คณะผู้บริหาร
    พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
    นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
    นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
    นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
    นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    โครงสร้าง อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ผลการดำเนินงานพัฒนา
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
    การพัฒนาด้านการศึกษา
    การพัฒนาการเมืองการบริหาร และการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
    การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เว็บบอร์ดท้องถิ่นทั่วไทย
    หนังสือราชการของ สถ.
    เว็บบอร์ดกลุ่มเพื่อนพนักงาน
    เว็บบอร์ด ฅนเทศบาล
    สายตรง สถ.
    เว็บบล็อก localmaesai
    เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
    เว็บไซด์เกี่ยวกับท้องถิ่น
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบจ.
    มาตรฐานตำแหน่ง เทศบาล
    เพื่อนบ้านต้นตาล
    เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    เทศบาลตำบลทุ่งคอก
    อบต.หัวโพธิ์
    อบต.หนองบ่อ
    อบต.เนินพระปรางค์
    อบต.บางพลับ
    อบต.บางตะเคียน
    อบต.บางตาเถร
    อบต.ดอนมะนาว
    อบต.บ่อสุพรรณ
    อบต.บ้านช้าง
    อบต.ทุ่งคอก
    อบต.บ้านกุ่ม
    อบต.ศรีสำราญ
    อบต.บางเลน
    ข่าวสาร - นานาสาระ
    การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
    หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม
    รับส่งอีเมล์
    เมล์ Gmail.com
    เมล์ Hotmail.com
    เมล์ Yahoo.com
    เมล์ Thaimail.com
    เมล์ Chaiyo.com
 


ผู้ใช้บริการ 340344
วันนี้ 340
เดือนนี้ 4908

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
Go to page : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าต่อไป >>
  โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หม่ที่ 1
  โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1
  โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3
  โครงการซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5
  โครงการปรับปรุงห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกงูเห่า หมู่ที่ 5
  โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
  ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บริเวณข้างบ้านนายเกษม รอดผล ถึงข้างนานายสุภาพ อ่วมดีเจียม
  โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลต้นตาล
  ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3 จากข้างบ้านนายประยงค์ เอี่ยมสะอาด ถึงข้างบ้านนายประสาน ปานทองคำ และแยกข้างบ้านนางสมส่วน ศรีแจ่มดี ถึงข้างบ้านนายยม ฉิมท้วม
  ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 จากบริเวณบ้านนายสมพิศ เล็บคุณา ถึงข้างบ้านนายอนันต์ น้อยแก้ว
  โครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 1 จากข้างสะพานสามตำบลผ่านคันกั้นน้ำข้างประปาหมู่บ้าน ถึงบริเวณข้างบ้านนายสนอง ศรีภักดี
  ประกาศราคากลางโครงการปรับเกลี่ยแต่งคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 1
  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนยกระดับโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 จากบริเวณคันกั้นน้ำชลประทาน ถึงข้่างสะพานข้ามคลองวัดทองประดิษฐ์
  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำโดยลงหินคลุกยกระดับเสริมคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 6 จากบริเวณข้างนานายวิมล นุชวงษ์ ถึงบริเวณข้างบ้านพักชลประทาน
Go to page : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าต่อไป >>
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681
e-mail : info@tontan-suphan.com