องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
    บริการประชาชน
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-การทุจริต
    แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ อบต.
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    มาตรการป้องกันการทุจริต
    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
    นโยบายการบริหาร
    การดำเนินการตามนโยบาย
    หลักเกณฑ์การบริหาร
    รายงานผลการบริหาร
    เกี่ยวกับเรา
    โครงสร้างการบริหาร
    วิสัยทัศน์
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    โครงสร้างการบริหารงาน อบต.
    อำนาจหน้าที่
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    คณะผู้บริหาร
    พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
    นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
    นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
    นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
    นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    โครงสร้าง อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ผลการดำเนินงานพัฒนา
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
    การพัฒนาด้านการศึกษา
    การพัฒนาการเมืองการบริหาร และการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
    การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เว็บบอร์ดท้องถิ่นทั่วไทย
    หนังสือราชการของ สถ.
    เว็บบอร์ดกลุ่มเพื่อนพนักงาน
    เว็บบอร์ด ฅนเทศบาล
    สายตรง สถ.
    เว็บบล็อก localmaesai
    เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
    เว็บไซด์เกี่ยวกับท้องถิ่น
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบจ.
    มาตรฐานตำแหน่ง เทศบาล
    เพื่อนบ้านต้นตาล
    เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    เทศบาลตำบลทุ่งคอก
    อบต.หัวโพธิ์
    อบต.หนองบ่อ
    อบต.เนินพระปรางค์
    อบต.บางพลับ
    อบต.บางตะเคียน
    อบต.บางตาเถร
    อบต.ดอนมะนาว
    อบต.บ่อสุพรรณ
    อบต.บ้านช้าง
    อบต.ทุ่งคอก
    อบต.บ้านกุ่ม
    อบต.ศรีสำราญ
    อบต.บางเลน
    ข่าวสาร - นานาสาระ
    การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
    หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม
    รับส่งอีเมล์
    เมล์ Gmail.com
    เมล์ Hotmail.com
    เมล์ Yahoo.com
    เมล์ Thaimail.com
    เมล์ Chaiyo.com
 


ผู้ใช้บริการ 444285
วันนี้ 98
เดือนนี้ 4501

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
  โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย (เป็นช่วงๆกลบหลุมบ่อเท่านั้น) หมู่ที่ 6 จากบริเวณข้างสะพานแม่พระประจักษ์ ถึงบริเวณสี่แยกโคกงูเห่า
  โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 จากบริเวณข้างบ้านนายสนอง ศรีพักดี ถึงบริเวณปากคลองลำบางเลน
  โครงการถมดินเพื่อรองรับเครื่องสูนน้ำ หมู่ที่ 1 จากบริเวณข้างบ้านนายยุทธนา ผิวเกลี้ยง
  โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 จากบริเวณข้างบ้านนายประยงค์ เอี่ยมสะอาด ถึงบริเวณข้างบ้านนายประสาน ปานทองคำ และถึงบริเวณข้างบ้านนางปราณี เกตุบุญลือ
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) พร้อมกดเสาเข็มไม้กันคันดินสไลด์ หมู่ที่ 6 จากบริเวณข้างบ้านนางเยื้อน มอญเก่า ถึงบริเวณข้างบ้านนายอนันต์ ปรางศร
  โครงการก่อสร้างเสริมคันกั้นน้ำโดยลงดินลูกรังและลงหินคลุกทับหน้าพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1
  โครงการขุดเสริมคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วม หมู่ 1 บริเวณสะพานสามตำบล ถึง สุดเขตถนนชลประทาน มีการทำงานของรถแบ็คโฮว์ ขนาด PC 120 แรงม้า ชนิดบูทยาวพิเศษ
  โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 จากบริเวณข้างที่นานายพรเศก พรายยงค์ ถึงบริเวณข้างที่นานางฉวี ชูก้าน
  โครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองพี่น้อง
  โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย (กลบหลุมบ่อเท่านั้น) หมู่ที่ 6จากบริเวณข้างบ้านนางสำเภา ชมชื้น ถึงบริเวณแปดแยก
  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สพ.2061 วัดแม่พระประจักษ์ หมู่ที่ 6 ตำบลต้นตาล
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681
e-mail : info@tontan-suphan.com