องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
    บริการประชาชน
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-การทุจริต
    แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ อบต.
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    มาตรการป้องกันการทุจริต
    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
    นโยบายการบริหาร
    การดำเนินการตามนโยบาย
    หลักเกณฑ์การบริหาร
    รายงานผลการบริหาร
    เกี่ยวกับเรา
    โครงสร้างการบริหาร
    วิสัยทัศน์
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    โครงสร้างการบริหารงาน อบต.
    อำนาจหน้าที่
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    คณะผู้บริหาร
    พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
    นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
    นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
    นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
    นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    โครงสร้าง อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ผลการดำเนินงานพัฒนา
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
    การพัฒนาด้านการศึกษา
    การพัฒนาการเมืองการบริหาร และการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
    การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เว็บบอร์ดท้องถิ่นทั่วไทย
    หนังสือราชการของ สถ.
    เว็บบอร์ดกลุ่มเพื่อนพนักงาน
    เว็บบอร์ด ฅนเทศบาล
    สายตรง สถ.
    เว็บบล็อก localmaesai
    เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
    เว็บไซด์เกี่ยวกับท้องถิ่น
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบจ.
    มาตรฐานตำแหน่ง เทศบาล
    เพื่อนบ้านต้นตาล
    เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    เทศบาลตำบลทุ่งคอก
    อบต.หัวโพธิ์
    อบต.หนองบ่อ
    อบต.เนินพระปรางค์
    อบต.บางพลับ
    อบต.บางตะเคียน
    อบต.บางตาเถร
    อบต.ดอนมะนาว
    อบต.บ่อสุพรรณ
    อบต.บ้านช้าง
    อบต.ทุ่งคอก
    อบต.บ้านกุ่ม
    อบต.ศรีสำราญ
    อบต.บางเลน
    ข่าวสาร - นานาสาระ
    การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
    หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม
    รับส่งอีเมล์
    เมล์ Gmail.com
    เมล์ Hotmail.com
    เมล์ Yahoo.com
    เมล์ Thaimail.com
    เมล์ Chaiyo.com
 


ผู้ใช้บริการ 450608
วันนี้ 151
เดือนนี้ 4650

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง    จังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
1.
 นานสนอง
 ศรีพักดี
ประธานสภา อบต.
 
 
1.
 นายภูวนารถ  จารุภูมิก
นายก อบต.
2.
 นายเกษม
 รอดผล
รองประธานสภา อบต.
 
 
2.
 นายเน  พะกุลานนท์
รองนายก อบต.
3.
 นายยุทธนา
 ผิวเกลี้ยง
สมาชิกสภา อบต. ม.1
 
 
3.
 นายทวี  โพธิ์ทอง
รองนายก อบต.
4.
 นางสายใจ
 เนตรสว่าง
สมาชิกสภา อบต. ม.2
 
 
4.
 นายชำนาญ คงศรีสรรค์
เลขานุการนาย อบต.
5.
 นางหฤทัย
 จินดาอินทร์
สมาชิกสภา อบต. ม.2
 
 
 
 
 
 
6.
 นายวุทธิพงศ์
 โซวเกษม
สมาชิกสภา อบต. ม.3
 
 
พนักงานส่วนตำบล
7.
 น.ส.เรือนแก้ว
 สังขรัตน์
สมาชิกสภา อบต. ม.4
 
 
 1
นายประสงค์ 
ดอนหว่างไพร
ปลัด อบต.
8.
นายเสนาะ
ผิวเกลี้ยง
สมาชิกสภา อบต. ม.4
 
 
 2
น.ส.ยุวดี
อินทโชติ
รองปลัด  อบต.
9.
นายสมชาย
ทองคำสุข สมาชิกสภา  อบต. ม.5      3 นางฐานุ  เรืองทอง ผู้อำนวยการกองคลัง
10 นายวิชัย หอมหวลดี
สมาชิกสภา อบต. ม.5
     4 นางสุญาดา สถาปิตานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
11.
นายนรินทร์
นุชวงษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.6
 
 
 5
นายบัญชา ดะวิบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด  
 12
 นายประสงค์
 ดอนหว่างไพร  เลขานุการสภา  อบต.  
 
 6
น.ส.วรรณา เรืองขจร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 7
น.ส.สินีนาฎ
พลรบ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 
 8
นางชนัญญา  โสภีพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
            9 น.ส.นภาพร  แตงทองคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
            10 น.ส.ศรัญญา  เชื้อชมกุล ครู คศ.1
            11 นางบุบผา แสงสุขดี ครู คศ.1
                   
                   
                   
 
 
 
 
 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
น.ส.จิรนุช
ตะพัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
            2 นายธนภัทร ทุมวงษ์ พนักงานขับรถยนต์
            3 นายพิษณุ กาละ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
 
 
 
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
 
1.
นายศริสิทธิ์ อินทโชติ
นักการภารโรง
 
 
 
 
 
 
2.
น.ส.ศราวรรณ
เชื้อชมกุล
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
3.
น.ส.ภัสสรา
วงษ์ขวัญเมือง
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
4.
น.ส.อรพรรณ
ศรีภักดี
คนงานทั่วไป
            5. นายอธิวัฒน์ ฉิมวงษ์ ปฏิบัติืหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
                   
                   

 

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681
e-mail : info@tontan-suphan.com