องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
    บริการประชาชน
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-การทุจริต
    แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ อบต.
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    มาตรการป้องกันการทุจริต
    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
    นโยบายการบริหาร
    การดำเนินการตามนโยบาย
    หลักเกณฑ์การบริหาร
    รายงานผลการบริหาร
    เกี่ยวกับเรา
    โครงสร้างการบริหาร
    วิสัยทัศน์
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    โครงสร้างการบริหารงาน อบต.
    อำนาจหน้าที่
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    คณะผู้บริหาร
    พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
    นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
    นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
    นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
    นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    โครงสร้าง อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ผลการดำเนินงานพัฒนา
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
    การพัฒนาด้านการศึกษา
    การพัฒนาการเมืองการบริหาร และการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
    การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เว็บบอร์ดท้องถิ่นทั่วไทย
    หนังสือราชการของ สถ.
    เว็บบอร์ดกลุ่มเพื่อนพนักงาน
    เว็บบอร์ด ฅนเทศบาล
    สายตรง สถ.
    เว็บบล็อก localmaesai
    เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
    เว็บไซด์เกี่ยวกับท้องถิ่น
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบจ.
    มาตรฐานตำแหน่ง เทศบาล
    เพื่อนบ้านต้นตาล
    เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    เทศบาลตำบลทุ่งคอก
    อบต.หัวโพธิ์
    อบต.หนองบ่อ
    อบต.เนินพระปรางค์
    อบต.บางพลับ
    อบต.บางตะเคียน
    อบต.บางตาเถร
    อบต.ดอนมะนาว
    อบต.บ่อสุพรรณ
    อบต.บ้านช้าง
    อบต.ทุ่งคอก
    อบต.บ้านกุ่ม
    อบต.ศรีสำราญ
    อบต.บางเลน
    ข่าวสาร - นานาสาระ
    การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
    หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม
    รับส่งอีเมล์
    เมล์ Gmail.com
    เมล์ Hotmail.com
    เมล์ Yahoo.com
    เมล์ Thaimail.com
    เมล์ Chaiyo.com
 


ผู้ใช้บริการ 450622
วันนี้ 151
เดือนนี้ 4664

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

รายงานทางการเงิน

   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2553 - 2557)
 
แผนพัฒนาสามปี (2551 - 2553)
 
แผนพัฒนาสามปี (2552 - 2554)
 
แผนพัฒนาสามปี (2553 - 2555)
 
แผนพัฒนาสามปี (2554 - 2556)
  แผนพัฒนาสามปี (2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (2556 - 2558)
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2558-2562)
 
แผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)
 
แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560)

  แผนพัฒนาสามปี  (2559-2561) 

  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนตุลาคม 2555
 
งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนธันวาคม 2555
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนมกราคม 2556
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนมีนาคม 2556
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนเมษายน 2556
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนมิถุนายน  2556
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนกรกฏาคม 2556
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนสิงหาคม 2556
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนกันยายน 2556
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนตุลาคม 2556
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนธันวาคม 2556
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนมกราคม 2557
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนมีนาคม 2557
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนเมษายน 2557
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนมิถุนายน 2557
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนสิงหาคม 2557
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนกันยายน 2557
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนตุลาคม 2557
  งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 
  งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2557
  งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2558
  งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือรมีนาคม  2558
  งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2558
  งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2558  
  งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 
  งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2558  
  งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2558  
  งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม  2558 
  งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
  งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2558 
  งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2559 
  งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559  
  งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2559 
  งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2559  
 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2559
 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2559
 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2559
 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2559
 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2559
 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2560
 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2560
 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2560
 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2551
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2552
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2553
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2554
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2555
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
 

 

 

 


  สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี  2551
 
สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี  2551
 
สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่  2  ประจำปี  2551
 
สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่  3  ประจำปี  2551
 
สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจำปี  2551
 
สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่  2  ประจำปี  2551
 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี  2551
 
สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี  2552
 
สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่  2  ประจำปี  2552
 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี  2552
 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่  2  ประจำปี  2552
 
สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี  2552
 
สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจำปี  2552
 
สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่  2  ประจำปี  2552
 
สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่  3  ประจำปี  2552
  
สมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี 2553  
  
สมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจำปี  2553  
  
สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี  2553  
  
สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี  2553  
  
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  2553  
  
สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ประจำปี  2553  
  
สมัยวิสามัญ สมัยที่  2  ประจำปี  2553  
  
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2554
  
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2554
  
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2554
  
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2554
  
สมัยวิสามัญสมัยที่สอง (ครั้งที่ 2)ประจำปี 2554
  
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2554
  
สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2554 
  
สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจำปี  2554   
  
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2555
  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2555
  
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  2555
  
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี  2555
  
สมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2555
  
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2555
  
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี  2555
  
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2556
  
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ 2)  ประจำปี 2556
  
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ 3)  ประจำปี 2556
  
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2556
  รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก
  สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2557
  สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2557
  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2557
  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2557
  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2557
  สมัยวิสามัญ สมันที่หนึ่ง (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2557
  สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2557
  สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2557
  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2557
  สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2558
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2558
  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  2558
  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2558
  สมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2558
  สมัยวิสามัญ สมัยที่  2  ประจำปี 2558
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2558 
  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี  2558 
  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี  2559  

แผนการจัดหาพัสดุ

แผนดำเนินงานประจำปี

 แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปี  2552
 แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปี  2553
 แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปี  2554 
 แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปี  2555  
 แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปี  2556 
 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปี  2557
 แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปี 2558
 แผนกาารจัดหาพัสดุ ประจำปี 25
59
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนตุลาคม 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนตุลาคม 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนธันวาคม 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนธันวาคม 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนธันวาคม 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนธันวาคม 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมกราคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมกราคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนเมษายน 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนเมษายน 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนเมษายน 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกรกฏาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกรกฏาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกันยายน 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกันยายน 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกันยายน 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกันยายน 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนตุลาคม 2559

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681
e-mail : info@tontan-suphan.com