องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
    บริการประชาชน
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-การทุจริต
    แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ อบต.
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    เกี่ยวกับเรา
    โครงสร้างการบริหาร
    วิสัยทัศน์
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    โครงสร้างการบริหารงาน อบต.
    อำนาจหน้าที่
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    คณะผู้บริหาร
    พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
    นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
    นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
    นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
    นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    โครงสร้าง อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ผลการดำเนินงานพัฒนา
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
    การพัฒนาด้านการศึกษา
    การพัฒนาการเมืองการบริหาร และการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
    การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เว็บบอร์ดท้องถิ่นทั่วไทย
    หนังสือราชการของ สถ.
    เว็บบอร์ดกลุ่มเพื่อนพนักงาน
    เว็บบอร์ด ฅนเทศบาล
    สายตรง สถ.
    เว็บบล็อก localmaesai
    เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
    เว็บไซด์เกี่ยวกับท้องถิ่น
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบจ.
    มาตรฐานตำแหน่ง เทศบาล
    เพื่อนบ้านต้นตาล
    เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    เทศบาลตำบลทุ่งคอก
    อบต.หัวโพธิ์
    อบต.หนองบ่อ
    อบต.เนินพระปรางค์
    อบต.บางพลับ
    อบต.บางตะเคียน
    อบต.บางตาเถร
    อบต.ดอนมะนาว
    อบต.บ่อสุพรรณ
    อบต.บ้านช้าง
    อบต.ทุ่งคอก
    อบต.บ้านกุ่ม
    อบต.ศรีสำราญ
    อบต.บางเลน
    ข่าวสาร - นานาสาระ
    การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
    หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม
    รับส่งอีเมล์
    เมล์ Gmail.com
    เมล์ Hotmail.com
    เมล์ Yahoo.com
    เมล์ Thaimail.com
    เมล์ Chaiyo.com
 

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/tontan/domains/tontan-suphan.go.th/public_html/index.php on line 309

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/tontan/domains/tontan-suphan.go.th/public_html/index.php on line 309


ผู้ใช้บริการ 364410
วันนี้ 157
เดือนนี้ 1578

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์

    Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/tontan/domains/tontan-suphan.go.th/public_html/bxslider/index.php on line 6

    Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/tontan/domains/tontan-suphan.go.th/public_html/bxslider/index.php on line 6
ประชาสัมพันธ์การการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
ประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม2560
การดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)
ประกาศการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2560 -31 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 และผด.2 ประจำปีงบประมาณ 2560
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
  
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ ประจำปี 2561
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2561
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสุดถนน คสล.หลังวัดสองพี่น้อง ถึงบริเวณข้างบ้านนางบุญธรรม จันทร์เพชร หมู่ที่ 3
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณปากคลองบางเลนถึงบริเวณข้างบ้านนายเทวดา อยู่ดี ม.1
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณข้างบ่อปลานางปรีญา โฉมเฉลาถึงเขตติดต่อระหว่าง ม.2-1
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หม่ที่ 1
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5
โครงการปรับปรุงห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกงูเห่า หมู่ที่ 5
  
OTOP กลุ่มปลาร้าพัฒนา หมู่ที่ 2
OTOP กลุ่มแม่บ้านท้ายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 2
OTOP กลุ่มสตรีพัฒนา หมู่ที่ 2
OTOP กลุ่มอาชีพเปลญวณ (บางศาลเจ้า) หมู่ที่ 3
OTOP กลุ่มอาชีพสตรีทำเปลญวณบ้านแม่พระประจักษ์ หมู่ที่ 4
  
หัวข้อ ตอบ อ่าน
  สล็อตออนไลน์ลุ้นโชคได้ง่ายๆ โดย slot1234 0 1
  ขอข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่การแบ่งเขตแนวหมู่บ้าน โดย สุรชัย มณีวรรณ์ 0 13
  ขอ ติ ชม เวปไซร์ โดย ฉัตรชัย เชื้อชมกุล 8 213
  โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) โรงพยาบาลปราสาท โดย ta 0 14
  ฝากแนวข้อสอบบุคลากร กรมสรรพากร ด้วยนะครับ9 โดย tar 0 25
  ฝากแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกธุรการ ด้วยนะครับ6 โดย tar 0 17
  มาทำธุรกิจตู้น้ำมันและตู้เติมเงินหยอดเหรียญ โดย tsthai 0 9
  ฝากแนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลพุทธชินราชด้วยนะครับ8 โดย tar 0 13
  ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยครับ7 โดย tar 0 98
  ถามตำแหน่งว่าง โดย fireman 7 217
  
 สายตรงนายก อบต..
นายภูวนารถ จารุภูมิก
นายก อบต.ต้นตาล
 
 สายตรงปลัด อบต.
นายประสงค์ ดอนหว่างไพร
ปลัด อบต.ต้นตาล
 
ส่วนราชการที่สำคัญ

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กรมบัญชีกลาง
  โยธาไทย
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  ข่าวสารสำนักงบประมาณ
  คกก.กระจายอำนาจให้ อปท
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหา

หนังสือพิมพ์

  ไทยรัฐ
  บ้านเมือง
  มติชน
  เดลินิวส์
  คม ชัด ลึก
  ข่าวสด
  ประชาชาติธุรกิจ
  กรุงเทพธุรกิจ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  สำนักข่าวไทย
  ผู้จัดการ
  ฐานเศรษฐกิจ
  แนวหน้า
  สยามรัฐ

เว็บบันเทิง

  ช่อง 3
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
  ช่อง 11
  ThaiPBS
  truevision
  NationChannel

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681
e-mail : info@tontan-suphan.com