องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
    บริการประชาชน
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-การทุจริต
    แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ อบต.
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    มาตรการป้องกันการทุจริต
    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
    นโยบายการบริหาร
    การดำเนินการตามนโยบาย
    หลักเกณฑ์การบริหาร
    รายงานผลการบริหาร
    เกี่ยวกับเรา
    โครงสร้างการบริหาร
    วิสัยทัศน์
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    โครงสร้างการบริหารงาน อบต.
    อำนาจหน้าที่
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    คณะผู้บริหาร
    พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
    นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
    นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
    นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
    นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    โครงสร้าง อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ผลการดำเนินงานพัฒนา
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
    การพัฒนาด้านการศึกษา
    การพัฒนาการเมืองการบริหาร และการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
    การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เว็บบอร์ดท้องถิ่นทั่วไทย
    หนังสือราชการของ สถ.
    เว็บบอร์ดกลุ่มเพื่อนพนักงาน
    เว็บบอร์ด ฅนเทศบาล
    สายตรง สถ.
    เว็บบล็อก localmaesai
    เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
    เว็บไซด์เกี่ยวกับท้องถิ่น
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบจ.
    มาตรฐานตำแหน่ง เทศบาล
    เพื่อนบ้านต้นตาล
    เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    เทศบาลตำบลทุ่งคอก
    อบต.หัวโพธิ์
    อบต.หนองบ่อ
    อบต.เนินพระปรางค์
    อบต.บางพลับ
    อบต.บางตะเคียน
    อบต.บางตาเถร
    อบต.ดอนมะนาว
    อบต.บ่อสุพรรณ
    อบต.บ้านช้าง
    อบต.ทุ่งคอก
    อบต.บ้านกุ่ม
    อบต.ศรีสำราญ
    อบต.บางเลน
    ข่าวสาร - นานาสาระ
    การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
    หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม
    รับส่งอีเมล์
    เมล์ Gmail.com
    เมล์ Hotmail.com
    เมล์ Yahoo.com
    เมล์ Thaimail.com
    เมล์ Chaiyo.com
 


ผู้ใช้บริการ 449693
วันนี้ 128
เดือนนี้ 3735

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมยัที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563
เรียกประชุมสภา อบต.ต้นตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
เรียกประชุมสภา อบต.ต้นตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  
ประชาคม ปี 2562
โครงการฝึกอาชีพ (กระจาดหาบ)
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
โครงการเด็กตำบลต้นตาล ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ โตไปไม่จมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมพนักงาน ประจำปี 2562
ประกาศการขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 จากข้างบ้านนางหม่น คำเภา ถึงบริเวณสุดเขตตำบลต้านตาล
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
โครงการต่อเติมห้องน้ำชาย - หญิง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล หมู่ที่3
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 จากบริเวณข้างบ้านนายสมัคร สำเนียงงาม ถึงบริเวณข้างที่นานายเพ โพธิพันธ์
โครงการเทพื้นคสล. ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
  
OTOP กลุ่มปลาร้าพัฒนา หมู่ที่ 2
OTOP กลุ่มแม่บ้านท้ายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 2
OTOP กลุ่มสตรีพัฒนา หมู่ที่ 2
OTOP กลุ่มอาชีพเปลญวณ (บางศาลเจ้า) หมู่ที่ 3
OTOP กลุ่มอาชีพสตรีทำเปลญวณบ้านแม่พระประจักษ์ หมู่ที่ 4
  
เธซเธฑเธงเธ‚เน‰เธญ เธ•เธญเธš เธญเนˆเธฒเธ™
  หัตสานบ้านต้นตาล ปรับปรุงเรื่องอาหารเถอะค่ะ เพื่อรายได้ชุมชนระยะยาวค่ะ เน‚เธ”เธข Addy 0 14
  ขอข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่การแบ่งเขตแนวหมู่บ้าน เน‚เธ”เธข สุรชัย มณีวรรณ์ 0 25
  ขอ ติ ชม เวปไซร์ เน‚เธ”เธข ฉัตรชัย เชื้อชมกุล 8 222
  โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) โรงพยาบาลปราสาท เน‚เธ”เธข ta 0 19
  ฝากแนวข้อสอบบุคลากร กรมสรรพากร ด้วยนะครับ9 เน‚เธ”เธข tar 0 40
  ฝากแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกธุรการ ด้วยนะครับ6 เน‚เธ”เธข tar 0 22
  มาทำธุรกิจตู้น้ำมันและตู้เติมเงินหยอดเหรียญ เน‚เธ”เธข tsthai 0 15
  ฝากแนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลพุทธชินราชด้วยนะครับ8 เน‚เธ”เธข tar 0 18
  ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยครับ7 เน‚เธ”เธข tar 0 109
  ถามตำแหน่งว่าง เน‚เธ”เธข fireman 7 225
  
 เธชเธฒเธขเธ•เธฃเธ‡เธ™เธฒเธขเธ เธญเธšเธ•..
นายภูวนารถ จารุภูมิก
นายก อบต.ต้นตาล
 
 เธชเธฒเธขเธ•เธฃเธ‡เธ›เธฅเธฑเธ” เธญเธšเธ•.
นายประสงค์ ดอนหว่างไพร
ปลัด อบต.ต้นตาล
 
ส่วนราชการที่สำคัญ

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กรมบัญชีกลาง
  โยธาไทย
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  ข่าวสารสำนักงบประมาณ
  คกก.กระจายอำนาจให้ อปท
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหา

หนังสือพิมพ์

  ไทยรัฐ
  บ้านเมือง
  มติชน
  เดลินิวส์
  คม ชัด ลึก
  ข่าวสด
  ประชาชาติธุรกิจ
  กรุงเทพธุรกิจ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  สำนักข่าวไทย
  ผู้จัดการ
  ฐานเศรษฐกิจ
  แนวหน้า
  สยามรัฐ

เว็บบันเทิง

  ช่อง 3
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
  ช่อง 11
  ThaiPBS
  truevision
  NationChannel

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681
e-mail : info@tontan-suphan.com